­

  REGULAMIN – zdrowie.grudziadz.com

1. GRUDZIĄDZKI INFORMATOR MEDYCZNY (w skrócie IM)– to serwis internetowy Usługodawcy funkcjonujący pod adresem www.zdrowie.grudziadz.com
2. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako opublikowanie informacji nadesłanych przez Zleceniodawcę oraz umożliwienie dostępu do nich poprzez portal internetowy i jego funkcje w GRUDZIĄDZKIM INFORMATORZE MEDYCZNYM.
3. Zlecenie – zlecenie publikacji danych przekazanych do biura email,telefonicznie lub przesłanych w formularzu zgłoszeniowym do serwisu GRUDZIĄDZKIEGO INFORMATORA MEDYCZNEGO.
4. Zleceniodawca - osoba fizyczna i/ lub prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, składająca zlecenie.
5. Usługodawca – INTERNET GRUDZIĄDZ z siedzibą w Grudziądzu,
przy ul. Ikara 4, numer NIP: 8761402124
6. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, który stanowi Ogólne Warunki Handlowe; regulamin stanowi wyłączną własność Usługodawcy, jakiekolwiek jego kopiowanie lub modyfikowanie bez wiedzy i zgody Usługodawcy jest zakazane
i stanowi działanie bezprawne; Usługodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.


I. Rejestracja w serwisie, publikacja

1. Rejestracja w GRUDZIĄDZKIM INFORMATORZE MEDYCZNYM odbywa się poprzez zamówienie telefoniczne oraz zapłatę wybranego pakietu Usług. Zapłata jest jednoznaczna z zaakceptowaniem treści regulaminu
2. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez przesłanie faktury proforma na adres e-mail lub wystawienie faktury VAT.
3. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.
4. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.
5. Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w GRUDZIĄDZKIM INFORMATORZE MEDYCZNYM informacji poprzez Panel Klienta, jeżeli Usługodawca udostępnił Zleceniodawcy taką możliwość.
6. Strony ustalają, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, obiekty graficzne oraz formę ich prezentacji uzgodnioną i zaakceptowaną przez Zleceniodawcę.


II. Opłaty, okres abonamentowy
1. Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone przez Usługobiorcę usługi określane są indywidualnie w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzeniem dla klienta jest informacja na fakturze opisująca okres publikacji. Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu uzgodnienia i rozpoczęcia emisji materiałów.
2. Przed końcem okresu abonamentowego Usługodawca skontaktuje się ze Zleceniodawcą w celu potwierdzenia chęci kontynuacji; zlecenie ulegnie przedłużeniu na kolejny okres abonamentowy, jeśli Zleceniodawca dokona opłaty abonamentowej na kolejny okres na podstawie dokumentu pro-forma.
3. W przypadku rezygnacji przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika bez informowania o tej zmianie Zleceniodawcy lecz zmiana nie może dotyczyć zawartych już umów.
5. Przewidziane zostały dwa sposoby płatności za usługę (wg wyboru Zleceniodawcy):
a) Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania opłaty abonamentowej
w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia faktury pro-forma, na wskazany
w numer rachunku bankowego Usługodawcy; za doręczenie uważa się otrzymanie przez Zleceniodawcę przesyłki w drodze wiadomości e – mail. Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT i wysłania jej na adres Zleceniodawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym zostanie odnotowana na koncie Usługodawcy w/w wpłata.
b) Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować opłatę abonamentową na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT.

III. Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zleceniodawcę ogłoszeń, ani za przerwę w funkcjonowaniu GRUDZIĄDZKIEGO INFORMATORA MEDYCZNEGO, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Usługodawcę.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze zlecenia, w tym jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności za wadliwą konfigurację sprzętu
i oprogramowania po stronie Zleceniodawcy i innych użytkowników sieci Internet.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do GRUDZIĄDZKIEGO INFORMATORA MEDYCZNEGO w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy

4. W przypadku niedostępności serwisu GRUDZIĄDZKIEGO INFORMATORA MEDYCZNEGO przekraczającej 48 godzin, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu abonamentowego o czas niedostępności usługi.

5. Zleceniodawca oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji w GRUDZIĄDZKIM INFORMATORZE MEDYCZNYM nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.

6. Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości GRUDZIĄDZKIEGO INFORMATORA MEDYCZNEGO i ogólnym stylu prezentacji publikowanych informacji. Usługodawca może odmówić publikacji treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Usługodawcy w przypadku naruszenia postanowień regulaminu.


IV. Postępowanie reklamacyjne

1. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze zlecenia.

2.Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Usługodawcy, jeżeli nie zawiadomi Usługodawcy lub opóźnia się z zapłatą za zlecenia.
V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2018r.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym czasie.
3. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków regulaminu przez Zleceniodawcę, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu abonamentowego i ulegnie wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.

4. Regulamin wraz z fakturą będącym jego integralną częścią, stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami i nie ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż określone w niniejszym regulaminie. Wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu realizowanych usług zostają zastąpione niniejszym regulaminie. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Strony umowy zobowiązują siebie do informowania wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.

6. Wszelkie zawiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez e-mail, Pocztę Polską, kuriera lub osobiście.

7. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do GRUDZIĄDZKIEGO INFORMATORA MEDYCZNEGO na potrzeby marketingowe Usługodawcy lub podmiotów wskazanych przez Usługodawcę oraz na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących do Usługodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów.

8. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych  i reklamowych, handlowych emitowanych przez Usługodawcę w drodze sms, e-mail i pocztą.

9. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.

10. Strony zobowiązują się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej umowy
i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów, w jakich zostały przekazane.

11. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszych rozstrzygane będą przez odpowiednie sądy.

12. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

13. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane i przechowywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.                                                                                                                                         
TVN24.pl - Wideo z napisami

 • Super Bowl w Polsce
  Amerykańscy żołnierze stacjonujący w Żaganiu oglądali Super Bowl. Wśród czołgów dopingowali swoje ulubione drużyny
 • Wielki wybuch wulkanu ognia
  Wulkan Colima w Meksyku to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Eksplodował 3 lutego i już dzień później na You Tube zamieszczono film dokumentujący ten wybuch. Nagranie robi wrażenie!
Źródła nie znaleziono

TVN24.pl - wiadomości ze świata

 • Trump: Kurdowie nie są aniołkami
  Jeśli Syria chce odbić swoje ziemie, to jest to sprawa jej i Turcji. Walczą od setek lat, Kurdowie też walczą od setek lat. Jest tam dużo piasku, w którym mogą się bawić - powiedział w środę dziennikarzom Donald Trump. Zdaniem prezydenta USA decyzja o wycofaniu amerykańskich wojsk z północy Syrii była "strategicznie genialna".
 • Orban stracił Budapeszt. Przyszły burmistrz apeluje o jedność opozycji
  Gergely Karacsony wygrał w niedzielę wybory na burmistrza Budapesztu. W środę podkreślił, że potrzebna jest jedność wśród opozycji i gotowość do współpracy z rządem premiera Viktora Orbana.
­

Biuro - INFORMATOR MEDYCZNY:     tel. 788-484-788    

 

­